Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

Vstopi

Odprtje | Vernissage

sr/mi 4. 4. 2012 – 19.00

 

Podružna cerkev Šentpeter/Šentjakob
Filialkirche St. Peter/St. Jakob i. Ros.

Uvod v razstavo | Einführung in die Ausstellung
Jernej Kožar

Glasba | Musik: Stefan Gfrerrer

Odprto | Ausstellungsdauer:
če/do 5. 4. – so/sa 14. 4. vsak dan | täglich 18.00–20.00
in pred ter po velikonočnih obredih
sowie vor und nach den Osterriten

Metka Kavčič
Rojena leta 1960 v Mariboru. Leta 1987 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, na oddelku za ki­parstvo in leta 1990 zaključila specialko za konservatorstvo in restavratorstvo na isti ustanovi. Nato je bila zaposlena kot kon­servatorka-restavratorka v Pokrajinskem muzeju Ptuj. Leta 1998 se je strokovno izpopolnjevala na Ecole Nationale Supé­rieure des Beaux-Arts v Parizu. Od leta 2000 živi in dela kot samostojna ustvar­jalka na področju kulture v Mariboru.

Geboren 1960 in Maribor. Diplomierte 1987 an der Akademie für Bildende Kunst, Abteilung für Bildhauerei in Ljubljana, wo sie im Jahre 1990 zusätzlich das Studium der Denkmalpflege und Restaurierung abschloss. Danach war sie als Restaura­torin und Konservatorin  im Landesmu­seum Ptuj tätig. Im Jahr 1998 folgte eine fachliche Weiterbildung an der École Na­tionale Supérieure des Beaux-Arts in Paris. Seit dem Jahr 2000 lebt und arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in Maribor.

Bogdan Borčić
Rojen leta 1926 v Ljubljani. Končal je Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in na isti akademiji obiskoval podiplomski študij slikarstva. Med letoma 1958 in 1959 se je študijsko iz­popolnjeval v pariškem ateljeju grafika Johnnyja G. Friedlaenderja. Kasneje po­učeval na slikarskem oddelku, nato pa na grafičnem oddelku ALU v Ljubljani. Leta 2005 je prejel Prešernovo nagra­do za življenjsko delo. Živi in ustvarja v Slovenj Gradcu.

Geboren 1926 in Ljubljana. Diplomierte an der Akademie für Bildende Kunst in Ljubljana.  In den Jahren 1958 und 1959 vervollkommnete er sein Studium im Pariser Atelier des Grafikers Johnny G. Friedlaender. Später unterrichtete er an der Bildnerischen und dann an der Gra­fischen Abteilung der Akademie für Bildende Kunst in Ljubljana.  Im Jahr 2005 erhielt er für sein Lebenswerk den Preše­ren Preis. Er lebt und arbeitet in Slovenj Gradec.

Jernej Kožar  O umetniku Bogdanu Borčiću

 

V prvih letih tega stoletja se je Bogdan Bor­čić prvič vrnil v Dachau, kjer je bil zaprt od leta 1944 do konca vojne. Ob tej priložnosti si je ogledal taborišče, ki je danes spominski muzej in seveda tudi krematorij, v katerem so zažigali trupla zapornikov. Kasneje je v svojem značilnem slogu, skopo in z reduci­ranimi likovnim jezikom naslikal nekaj slik s tem motivom. Na njih prepoznamo le vrata, kar jih povezuje z ostalimi tu razstavljenimi deli, le da se je tam celotna slikovna plo­skev spremenila v upodobitev vrat. Te slike so svarilo pred birokratsko zavzetostjo, ki je sposobna ustvariti takšen stroj za uničeva­nje življenj.

Anfang dieses Jahrhunderts kehrte Bogdan Borčić erst wieder nach Dachau zurück, wo er von 1944 bis Kriegsende interniert war. Er besichtigte das Lager mit dem Museum und dem Krematorium, in welchem die Lei­chen der Lagerinsassen verbrannt worden waren. Später griff er mit seinem charakte­ristischen Stil, mit seiner kargen und redu­zierten Zeichensprache, in einigen Zeich­nungen auf dieses Motiv zurück. Auf diesen erkennt man nur die Tür,  was diese Zeich­nungen mit den anderen hier ausgestellten Arbeiten verbindet, mit dem Unterschied, dass die ganze Bildfläche für die Darstel­lung der Tür verwendet wird. Diese Bilder sind Mahnungen an den bürokratischen Ei­fer, der im Stande war, solch eine Maschine­rie zur Vernichtung menschlichen Lebens zu erschaffen.

Jernej Kožar  O umetnici Metki Kavčič

Vrtne krogle so po njenih navodilih izdelali pi­halci stekla v Rogaški. Pihalci stekla iz teh krajev že dolgo slovijo po svojem mojstrstvu. To nji­hovo vedenje o obnašanju materiala je kiparka izkoristila in z njihovo pomočjo izdelala vrtne krogle. Njihova abstraktna oblika, igra barve in senc, ter svetlobe se zlije v čudovit, skoraj misti­čen zven in nas prevzame s svojo prosojno le­poto. Postavljene na peclje, kot odsekane glave nataknjene na kol v nekem drugem svetu lahko povzemajo spomin na grozote vojne, katerih se na tem mestu tudi spominjamo. Tudi svetišče spremenjeno v razstavišče je premnogokrat za­molčalo zavist, zlo in krivico, ki je tla na katerih stojimo prepojilo s krvjo nedolžnih.

Metka Kavčič ließ ihre Gartenkugeln von Glas­bläsern in Rogaška herstellen. Die Glasbläser dieser Gegend sind wegen ihrer Meisterhaftig­keit berühmt. Deren Umgang mit dem Mate­rial Glas nützte die Bildhauerin, um mit ihrer Hilfe die Gartenkugeln herzustellen. Form und Farbe dieser Kugeln verschmelzen mit ihrer abstrakten Form, dem Farb-, Licht- und Schatten­spiel zu einem wunderbaren, fast mystischen Klang und überwältigen uns mit ihrer durch­sichtigen Schönheit. Aufgesteckt auf Stiele, wie abgeschnittene Köpfe auf Pfählen, könnten sie in einer anderen Welt an die Gräuel des Krieges erinnern, deren wir an dieser Stelle auch geden­ken. Auch der sakrale Ort der in einen Ausstel­lungsort verwandelt wird, verschwieg allzu oft den Neid, das Übel und das Unrecht, welche den Boden, auf dem wir stehen, mit dem Blut Unschuldiger tränkten.